سمعک ریساند Resound

متن مورد نظر در این باکس نوشته میشود.