دو سال مصرف باتری رایگان

بسته به نوع و رده ی سمعک تجویز شده، مصرف باتری سمعک برای مراجعین تا 2 سال رایگان خواهد بود.

البته برای سمعک های هوشمند رده بالا و فراهوشمند مصرف باتری 2 سال و برای سمعک های هوشمند رده متوسط و پائین تا 1 سال باتری رایگان ارائه خواهد شد.